Persbericht Greenpeace

Gent, 23 juli 2012

De zaak draait om de goedkeuring voor een proefveld met een ggo-aardappel die resistent werd gemaakt tegen aardappelziekte (phytophtora infestans). Met deze juridische actie wil Greenpeace de aantonen dat er wettelijk wat schort aan de huidige vergunningsprocedure voor een proefveld met genetisch gewijzigde organismen (ggo’s).

De klacht bij de rechtbank van eerste aanleg in Gent is gericht aan de Belgische staat en de Universiteit van Gent, en heeft betrekking op de ministeriële beslissingen die in de voorbije maanden werden genomen in het kader van de vergunningsaanvraag voor een proefveld met ggo-aardappelen. 1)

Greenpeace betwist deze beslissingen op basis van volgende elementen:
·       Doelbewuste introductie van ggo’s in het milieu (zie de Europese richtlijn voor deze materie) en de mogelijke negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu.

·       Partijdigheid van de Bioveiligheidsraad: 4 van de 12 leden van dit adviesorgaan hebben banden met het VIB, de Universiteit van Gent en het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) dat de proeven uitvoert;

·    Gebrek aan risicobeoordeling in het bijzonder op het vlak van toxische of allergene effecten van het ggo;

·       Gebrek aan een grondige motivatie voor de nood aan een proefveld. Aangezien er natuurlijke aardappelvariëteiten bestaan die valse meeldauw bestrijden, zijn de risico’s van de introductie van een ggo-aardappel in het milieu niet gerechtvaardigd.

“We willen niet alleen de aandacht vestigen op de onwettigheid van de huidige vergunning”, verklaart Maurice Losch, verantwoordelijke van de campagne voor duurzame landbouw bij Greenpeace. “De klacht maakt ook de incoherentie duidelijk bij de behandeling van het dossier door de bevoegde ministers. Moet een minister niet optreden in het belang van de bevolking?” 2)

De elementen die Greenpeace hekelt in het dossier van de ggo-aardappel zijn ook aanwezig in andere vergunningsaanvragen. In 2012, kreeg een ggo-maïs groen licht ondanks negatief advies van wetenschappers en zonder rekening te houden met de bezorgdheden van burgers. Het gaat dus niet om een alleenstaand geval.

We hopen dat onze juridische actie ertoe zal bijdragen dat de vergunningsprocedure voor proefvelden wordt versterkt. We moeten beter de impact kennen – zowel voor de korte als de lange termijn – op het milieu, de landbouw en de volksgezondheid”, besluit Maurice Losch. “De evaluatieprocedure moet onafhankelijk gebeuren met oog voor de sociaaleconomische dimensie.”

Greenpeace kant zich tegen de verspreiding van ggo’s in het milieu en pleit hierbij voor het voorzorgsbeginsel.

 

  Voetnoten:
    1.     De aanvraag voor de teelt van de transgene aardappel in België werd door BASF ingediend via de Universiteit van Gent. Het proefveld kreeg een eerste goedkeuring in februari-maart 2011. De tweede aanvraag werd in december 2011 ingediend. Deze vergunning loopt van mei 2012 tot eind December 2012.
    2.     1686 mensen hebben een bezwaarschrift ingestuurd in het kader van de publieke consultatie (link) die aan de beslissing van de vergunning voorafging. Greenpeace en andere milieu- en Noord-zuidorganisaties hebben ook deelgenomen aan de publieke consultatie. De ministers Onkelinx en Magnette (in 2011) en Laruelle, Onkelinx en Wathelet (in 2012) hebben bij hun beslissing geen rekening gehouden met deze bezwaren. Bovendien was het advies van de Bioveiligheidsraad niet unaniem, maar ook daar werd geen rekening mee gehouden.