09-08-2012 // Persbericht Greenpeace

Rechtbank erkent onwettigheid veldproef Wetteren

De rechtbank van eerste aanleg in Gent heeft zich gisteren uitgesproken in de zaak die Greenpeace had aangespannen tegen de Universiteit Gent. Met haar juridische actie wilde Greenpeace aantonen dat er fundamenteel wat schort aan de huidige vergunningsprocedure voor een veldproef met genetisch gewijzigde organismen (GGO) in België. De zaak is nu beklonken. De onwettigheid van de vergunning is aangetoond, maar de veldproef mag gewoon worden voortgezet. Absurd!

Het geschil betreft de vergunning voor een veldproef met genetisch gewijzigde aardappelen om een verhoogde weerstand te bieden tegen de aardappelziekte. In 2011 kreeg de Universiteit Gent de toelating voor de uitvoering van een veldproef, die in 2012 werd verlengd. Greenpeace betwistte deze vergunning op basis van enkele fundamentele argumenten:
–       de Europese wet verbiedt de doelbewuste introductie van ggo’s in het milieu, en eist een “stapsgewijze” procedure en de uitvoering van studies die aantonen dat ggo’s niet gevaarlijk zijn
–       de aanvraag tot introductie van ggo’s is onvoldoende gemotiveerd, de sector levert onvoldoende informatie over de toxiciteit en de allergene eigenschappen van ggo’s
–       een derde van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid die in het dossier advies heeft gegeven, is verbonden aan de Universiteit Gent zodat er sprake kan zijn van partijdigheid

Geen ggo’s in het milieu

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Gent heeft de klacht van Greenpeace en de wettelijkheid om in het dossier tussen te komen ontvankelijk verklaard. Deze uitspraak toont de absurditeit aan van de situatie in België. De Gentse rechter herbevestigt het verbod op de verspreiding van genetisch gewijzigde organismen in het milieu zonder ministeriële vergunning.

“Het kweken van ggo’s is geen kinderspel”, bevestigt Maurice Losch van de ggo- en landbouwcampagne bij Greenpeace. “Het vonnis toont de onwettigheid van de vergunning voor de veldproef met ggo-aardappelen aan. De vereiste studies met betrekking tot de stapsgewijze introductie werden niet uitgevoerd. De evaluatieprocedure en het advies van de Adviesraad voor Bioveiligheid hebben deze voorwaarde niet kunnen vervullen. Door deze situatie aan de kaak te stellen, hebben wij onze taak vervuld. We hebben de partijdigheid van de Adviesraad voor Bioveiligheid aangetoond en de rechter vond dat er sprake was van politiek geknoei. Wie verdedigt de belangen van bevolking en milieu in deze omstandigheden? De ministers hadden ervoor moeten zorgen dat ze alle stukjes van de puzzel in handen hadden! Er ontbreken nog steeds fundamentele studies.”

Het ministerieel besluit dat de toestemming gaf voor de veldproef is – zoals de Gentse rechter benadrukt – onvoldoende gemotiveerd. De in juli door Greenpeace ontwikkelde argumentatie hekelde deze ontbrekende elementen (Wat maakt een veldproef noodzakelijk? Wat zijn de voordelen voor de maatschappij? Wie garandeert de non-toxiciteit van ggo’s? Wat zijn de effecten op fauna en flora?).

Niet naleving van het voorzorgsbeginsel

Greenpeace en meer dan 1600 personen ergerden zich aan het uitblijven van een antwoord op deze vragen tijdens de publieksraadpleging die aan het advies van de Adviesraad voor Bioveiligheid voorafging (1). Er werd geen rekening mee gehouden, terwijl de Europese wetgeving een stapsgewijze introductie vereist. Eén van de stappen kon alleen worden voltooid wanneer is aangetoond dat alles in het werk werd gesteld om de gezondheid en het milieu te beschermen. Er ontbreken nog altijd studies voor de evaluatie van de toxiciteit van de toegestane ggo’s, eventuele allergene kenmerken en hun impact op fauna en flora. Geldt in dat geval de toepassing van het voorzorgsbeginsel niet?
Ten gronde verklaart het vonnis dat de vergunning onwettig werd afgeleverd. Maar de rechter oordeelde verder dat de veldproef niet moest worden stopgezet omdat de schadelijke gevolgen voor het milieu, in dit stadium, niet bewezen waren. Deze situatie moet volgens Greenpeace aan het licht worden gebracht! Greenpeace pleit voor de toepassing van het voorzorgsbeginsel.

Meer informatie:
Maurice Losch, campagne ggo en landbouw, Greenpeace België,  + 352 621 215 024 // Elysabeth Loos, persdienst, 0496/161.589

Opmerking:
(1) 1686 personen hebben kritische opmerkingen geformuleerd in het kader van de publieksraadpleging die aan het advies voorafging. Ook Greenpeace en andere milieu- of noord-zuidorganisaties hebben deelgenomen aan de publieke bespreking. De ministers Onkelinx en Magnette (in 2011) en de ministers Laruelle, Onkelinx en Wathelet (en 2012) hebben bij hun gezamenlijke beslissingen geen rekening gehouden met deze bezwaren. Er werd geen rekening gehouden met het verdeeld advies van de Adviesraad voor Bioveiligheid.